Házirend

Házirend

 1. Hozz megfelelő tréning felszerelést (ruha, cipő, törölköző, stb). Bizonyos edzés specifikus felszerelések bérelhetők csak!
 2. Érkezz időben, az edzés kezdetekor már legyél készen!
 3. Vigyázunk a terem tisztaságára!
 4. Nem edzünk utcai ruhában és cipőben!
 5. Ne dobáld a súlyokat!
 6. A szemetet ne hagyd magad után szanaszét!
 7. Zárás előtt 15 perccel fejezd be az edzést, a zárás időpontjában hagyd el a termet!
 8. Itt a kemény edzésnek van helye, a “picsogásnak” nem. Ha nem bírod, kérj segítséget!
 9. A teremben előfordulhat, hogy feltűnsz a csapatunk által készített videón vagy képeken!

A részletes házirendet lentebb olvashatod.

 

 


 

A BEAST ARENA HÁZIRENDJE

A BEAST ARENA házirendjének (a továbbiakban: Házirend) célja, hogy meghatározza a BEAST ARENA szolgáltatásait igénybevevők (a továbbiakban: Vendégek) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlenek. A Házirend előírja továbbá a BEAST ARENA rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

Általános rendelkezések

 • A BEAST ARENA területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Vendégek kötelesek betartani a BEAST ARENA használata során a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.
 • A BEAST ARENA egész területén TILOS:
  •    a dohányzás és az alkohol fogyasztása;
  •    az olyan tevékenység, amely a BEAST ARENA szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért;
  •    minden, másokat erős szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység;
  •    a másik nem öltöző-, zuhanyzó- és mellék helyiségébe bemenni előzetes engedély nélkül;
  •    közrendet sértő módon viselkedni;
  •    drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, étel bevitele;
  •    állat bevitele az Üzemeltető előzetes engedélye nélkül;
  •    bármilyen tüzet okozó tevékenység folytatása;
  •    az Üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, (reklámtáblák, plakátok, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.
 • A BEAST ARENA szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehetőek igénybe (kivéve, ha jogszabályt nem sért és az Üzemeltető előzetesen engedélyezte).
 • Technikai hibából eredő szolgáltatáscsökkenésnél az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörében döntse el alkalmaz-e díjváltozást.
 • Vendégek kötelesek a menekülési útvonalakat szabadon hagyni.
 • A Vendégek észrevételeiket, panaszaikat a Recepción szóban, illetve az ott elhelyezett vendégkönyvben tehetik meg írásban.
 • A BEAST ARENA nyitvatartási rendje a következő:
  Hétfő- Péntek 6:30 – 22:00
  Szombat 8:30 – 14:00
  Vasárnap 9:00 – 14:00
 • A BEAST ARENA szolgáltatásait igénybe vevő Vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.
 • Amennyiben a BEAST ARENA területén az Üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel), az ott tartózkodó Vendég a komplexumban tartózkodással automatikusan hozzájárul, hogy róla kép- és hangfelvétel készüljön, és ahhoz, hogy az így készült felvételeket az Üzemeltető nyilvánosságra hozza, azt bármilyen módon – időbeli és térbeli korlátozásmentesen valamennyi felhasználási módra kiterjedően – felhasználja.
 • Üzemeltető a Vendégekről adatnyilvántartást vezet. A Vendég az adatai megadásával hozzájárulását adja személyes adatainak jelen célra történő rögzítéséhez. Amennyiben Vendég az adatkezelés megszüntetését illetve nyilvántartásból történő törlését kéri, az adatkezelő köteles a tiltakozásnak eleget tenni azzal, hogy ezen esetben az Üzemeltető, mint adatkezelő jogosult megtagadni a BEAST ARENA által nyújtott szolgáltatások igénybevételét. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben megtagadó Vendéggel szemben Üzemeltető jogosult megtagadni az érintett szolgáltatásait. Üzemeltető jogosult a személyi adatok helyességének ellenőrzése céljából a Vendég személyi azonító igazolványait adategyeztetés céljából elkérni bemutatásra, amennyiben erre kifejezett igény keletkezik.
 • A BEAST ARENA zavartalan működése érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága a BEAST ARENA egész területére kiterjed különös tekintettel a Vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában a BEAST ARENA rendjére.
 • Amennyiben a Vendég a jelen Házirend szabályait, illetve az általánosan elfogadott viselkedési szabályokat megszegi, az Üzemeltető figyelmezteti a szabálytalankodót és felhívja a szabálytalankodó magatartás abbahagyására. A figyelmeztetés eredménytelensége esetén, vagy a jelen Házirendben foglalt szabályok megsértésének súlyos mértéke esetén az Üzemeltető jogosult a Vendéget figyelmeztetés nélkül távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni. Az Üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó Vendég az Üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel, kártérítéssel nem élhet.
 • A komplexum területén minden Vendégre kötelező érvényű a Házirend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik Vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.
 • Üzemeltető nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend illetve az általánosan elvárható magatartási szabályok be nem tartásából, illetve a Vendégek felróható magatartásából erednek. Üzemeltető nem vállal felelősséget továbbá a BEAST ARENA területén az elveszett, eltulajdonított (ide értve, de nem kizárólagosan az öltöző szekrényekben elhelyezett tárgyakat, értékeket) tárgyakért, eszközökért.
 • Vendégek felelősek a BEAST ARENA területére általuk bevitt ruházat, értékek egyéb ingóság elvesztéséből, eltulajdonításából eredő káreseményekért, károkért.
 • A talált tárgyakat minden vendég a BEAST ARENA recepcióján köteles leadni.
 • A szolgáltatásokat minden vendég kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.
 • A BEAST ARENA területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához a BEAST ARENA területén elsősegélydoboz áll rendelkezésre.
 • Aki a BEAST ARENA berendezési, felszerelési tárgyaiban szándékosan, vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, annak megtérítési költségei a Vendéget terhelik.
 • A BEAST ARENA Üzemeltetője fenntartja a jogot a komplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.
 • A BEAST ARENA jelen Házirendje minden Vendég számára szabadon a BEAST ARENA Recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti. E Házirendet az Üzemeltető bármikor jogosult saját belátása szerint módosítani és kiegészíteni.

Edzőterem használati szabályai

Vendégek az Edzőterem használata során az alábbi szabályokat köteles betartani:

 1.  Minden használat előtt ellenőrizni kell a gépek és a felszerelések állapotát. Amennyiben rendellenesség, vagy műszaki hiba észlelhető, azt haladéktalanul közölni kell a Recepción;
  •    A teremben az edzőterületen csak sportfelszerelésben, váltócipőben szabad tartózkodni, illetve edzeni;
  •    A higiéniai okok miatt fedetlen testrész nem érintkezhet a padokkal, törülköző használata kötelező;
  •    Az eszközök csakis a rendeltetésüknek megfelelő gyakorlathoz használhatók
  •    A szabad súlyokat használatkor rögzíteni kell a rúdhoz;
  •    A súlyokat és a tárcsákat a terem területén őrizetlenül hagyni, dobálni tilos;
  •    A használt eszközöket a gyakorlat befejezése után vissza kell tenni a helyére;
  •    A sérülések megelőzése érdekében az edzés előtt megfelelő bemelegítés végzése ajánlott. Amennyiben a Vendég a III.1. pontban foglalt szabályokat szándékosan megszegi, figyelmeztetésben részesül. Amennyiben a figyelmeztetés ellenére továbbra is szándékosan megszegi a jelen pontban meghatározott szabályokat, úgy a Vendég három hónapra kitiltásra kerül a BEAST ARENA-ből, melynek következtében semmilyen kártérítésre nem tarthat igényt.
 2. Az edzésre a Vendég köteles időben érkezni, az edzésre kész állapotban megjelenni az edzés helyén. Amennyiben ezt a Vendég elmulasztja, akkor a BEAST ARENA fenntartja a jogot, hogy az adott edzésre az illetőt ne engedje be.
 3. A BEAST ARENA területén szigorúan tilos minden olyan kulturálatlan, közösségellenes, a küzdősportok által megengedett szabályokon túlnyúló erőszakos, az általános magatartási normákkal ellentétes magatartás tanúsítása, mely másokban megbotránkozást vagy riadalmat kelthet és ezáltal a köznyugalom megzavarására alkalmas. A jelen pontban foglaltak megszegése a BEAST ARENA területéről és közösségéből történő azonnali kizárást és a cselekmény súlyának függvényében büntető feljelentést von maga után. Csoportos edzés esetén az e pontban foglaltak betartásáért a csoportos órát tartó edző köteles mindent megtenni. A kizárással sújtott Vendég kártérítésre nem tarthat igényt.

Rendkívüli esemény

 1. A Komplexumban történt bármilyen rendkívüli eseményről elsőként a Recepciót kell értesíteni haladéktalanul valamint a rendkívüli esemény természetére tekintettel késedelem nélkül értesítendő: Rendőrség 107, Mentők (baleset esetén) 104, Tűzoltóság (tűz esetén) 105, Általános segélyhívó: 112.

Budapest, 2018. február 01.

BEAST ARENA

 

Amennyiben az adatvédelemre vonatkozóan lenne kérdésed, kattints Adatvédelmi tájékoztatónkért.

További Tartalmak